טופוגרפיה – מפות טופוגרפיות להגשה ותוכניות רקע לת.ב.ע.

לפי חוק תכנון ובניה 1965, אשר מייסד את חוק המדידה והמיפוי בישראל, חייב כל אדם בעל חלקה, נחלה או מגרש לתכנן בניה בשילוב מודד מוסמך.
בניה יכולה להכיל מגוון רחב של אפשרויות: מבנה, גדר, עמוד חשמל, גשר, כביש או יציקות בטון קבועות.
בנוסף, עליו להשיג אישור לכך מהמועצה המקומית באזור.

על בסיס המפה הטופוגרפית שמגיש המודד המוסמך, ניתן האישור ע"י הרשות המקומית.
המפה מכילה שרטוט החלקה, כולל כל הכבישים העוקפים אותה, חזיתות המבנים שגובלים איתה, עד לתחום של 10 מטר מקווי גבולה.
המודד ירשום את נתוני החלקה ויקבע את מספר הגוש, מספר השטח וכן השטח הנמדד.

לפי נתונים אלה, תתקבל החלטה ברשות המקומית, כיצד לנהוג בחלקה ע"פ החוק, ומהי הדרך להציב את המבנה הנדרש, כך שלא יחרוג מקו בנין אנליטי ומדוייק, אותו יחשב המודד בנוסף.

בשלב זה נדרש דיוק קריטי – כל קו הרשום במפה, מחייב מבחינה משפטית.
כל סטייה או שגיאה יגרור הפסד כספי, תביעות משפטיות מתישות ועוגמת נפש.

ההשקעה בשילוב מודד מוסמך משתלמת, ומסמנת תחילת תהליך בנייה ארוך, משמעותי ומוצלח.
תפקיד המודד המוסמך בהליך הכנת הת.ב.ע, הינו קריטי להצלחת המהלך כולו.

בשנת 2006 נכנסה לעבודה מערכת מבא"ת (מבנה אחיד לתוכניות) – מערכת המבקשת לבצע האחדה במידע הגיאוגרפי.
המערכת נתמכת על ידי משרד הפנים, ומכילה מאגר תוכניות מפורטות מקומיות (ת.ב.ע.) וארציות, אשר מבוססות ונערכות באותן שכבות המוגדרות מראש.

המודד עורך קבצים, הכוללים מספרי גושים וחלקות (פרצלציה) וקבצי מדידה טופוגרפיים.
קבצים אלו מאושרים על ידי משרד הפנים, ונכנסים למאגר במערכת מבא"ת.
בהמשך, הם מועברים לאדריכל הפרויקט, שינצלם להכנת הבסיס לת.ב.ע.

דוגמת תוכנית מדידה להורדה